Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

THÔNG BÁO

(V/v tạm thời tiếp nhận thủ tục hành chính liên quan đến ấn chỉ)

Để nâng cao hiệu quả phục vụ người nộp thuế, đảm bảo các khuyến cáo trong công tác phòng, chống dịch bệnh, Chi cục Thuế Quận 1 sẽ tiếp nhận các thủ tục hành chính liên quan đến Ấn chỉ thông qua thư điện tử.

 • Địa chỉ email tiếp nhận: qlac_q1.hcm@gdt.gov.vn
 • Số điện thoại hỗ trợ: (028)39106241 – Số nội bộ: 8102
 • Thời gian áp dụng: từ ngày 01/06/2021

CẤP CHỨNG TỪ KHẤU TRỪ THUẾ TNCN

 • Căn cứ pháp lý thực hiện:
  • Quyết định 30/2001/QĐ-BTC ngày 13/4/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ in, phát hành, quản lý, sử dụng ấn chỉ thuế;
  • Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế;
  • Quy trình quản lý ấn chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 2262/QĐ-TCT ngày 30/12/2020 của Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế
 1. Hình thức tiếp nhận: Bản scan gửi qua email Chi cục Thuế Quận 1
 2. Hướng dẫn thực hiện:
  • Bước 1: đơn vị thực hiện scan nội dung hồ sơ và gửi vào hòm thư điện tử (email tiếp nhận của Chi cục Thuế Quận 1 nêu trên). (Lưu ý: ghi số điện thoại để cơ quan thuế thông báo khi hẹn trả kết quả)
  • Bước 2: Trong ngày hoặc 01 ngày sau khi tiếp nhận hồ sơ qua hòm thư điện tử và hoàn thành thủ tục kiểm tra/rà soát/cấp chứng từ ấn chỉ, cơ quan thuế sẽ thông báo tới đơn vị lên trực tiếp để đối chiếu hồ sơ gốc và nhận ấn chỉ.
 3. Thủ tục khi đến nhận ấn chỉ bao gồm:
  • Đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (Mẫu 07/CTKT-TNCN phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC);
  • Giấy giới thiệu về việc người được Công ty giới thiệu lên nhận chứng từ;
  • Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu còn trong thời hạn sử dụng theo quy định pháp luật của người đi nhận chứng từ khấu trừ thuế TNCN.

BÁN BIÊN LAI PHÍ, LỆ PHÍ

 • Căn cứ pháp lý thực hiện:
  • Luật phí, lệ phí số 97/2015/QH13;
  • Thông tư số 303/2013/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước;
  • Quyết định số 1500/QĐ-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính;
  • Quy trình quản lý ấn chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 2262/QĐ-TCT ngày 30/12/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế;
  • Quyết định 30/2001/QĐ-BTC ngày 13/4/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ in, phát hành, quản lý, sử dụng ấn chỉ thuế;
 1. Hình thức tiếp nhận: Bản scan gửi qua email Chi cục Thuế Quận 1
 2. Hướng dẫn thực hiện:
  • Bước 1: đơn vị thực hiện scan nội dung hồ sơ và gửi vào hòm thư điện tử (email tiếp nhận của Chi cục Thuế Quận 1 nêu trên). (Lưu ý: ghi số điện thoại để cơ quan thuế thông báo khi hẹn trả kết quả)
  • Bước 2: Trong ngày hoặc 01 ngày sau khi tiếp nhận hồ sơ qua hòm thư điện tử và hoàn thành thủ tục kiểm tra/rà soát/cấp chứng từ ấn chỉ, cơ quan thuế sẽ thông báo tới đơn vị lên trực tiếp để đối chiếu hồ sơ gốc và nhận chứng từ ấn chỉ.
 3. Thủ tục khi đến nhận biên lai phí, lệ phí bao gồm:
  • Văn bản đề nghị mua biên lai phí, lệ phí;
  • Thông tư hoặc Quyết định (quy định mức thu phí, lệ phí) của đơn vị (trường hợp mua lần đầu);
  • Giấy ủy quyền (thời hạn ủy quyền, nội dung ủy quyền đối với trường hợp ủy quyền);
  • Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu còn trong thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật.

BÁN HÓA ĐƠN QUYỂN

 • Căn cứ pháp lý thực hiện:
  • Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;
  • Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 51/2010/NĐ-CP;
  • Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;
  • Thông tư 37/2017/TT-BTC ngày 27/4/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính
  • Quy trình quản lý ấn chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 2262/QĐ-TCT ngày 30/12/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.
 1. Hình thức tiếp nhận: Bản scan gửi qua email Chi cục Thuế Quận 1
 2. Hướng dẫn thực hiện:
  • Bước 1: đơn vị thực hiện scan nội dung hồ sơ và gửi vào hòm thư điện tử (email tiếp nhận của Chi cục Thuế Quận 1 nêu trên). (Lưu ý: ghi số điện thoại để cơ quan thuế thông báo khi hẹn trả kết quả)
  • Bước 2: Trong ngày hoặc 01 ngày sau khi tiếp nhận hồ sơ qua hòm thư điện tử và hoàn thành thủ tục kiểm tra/rà soát/cấp chứng từ ấn chỉ, cơ quan thuế sẽ thông báo tới đơn vị lên trực tiếp để đối chiếu hồ sơ gốc và nhận chứng từ ấn chỉ.
 3. Thủ tục khi đến nhận hóa đơn quyển (thực hiện theo Quyết định 1500/QĐ-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính) bao gồm:
  • Đơn đề nghị mua hóa đơn theo mẫu 3.3 phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC;
  • Trường hợp mua hóa đơn lần đầu phải có cam kết của NNT theo mẫu 3.16 ban hành theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC;
  • Giấy ủy quyền (thời hạn ủy quyền, nội dung ủy quyền đối với trường hợp ủy quyền);
  • Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu còn trong thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật.

CẤP PHÁT BIÊN LAI THUẾ (BIÊN LAI THU TIỀN PHẠT, TEM RƯỢU)

 • Căn cứ pháp lý thực hiện:
  • Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ ban hành về việc quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước;
  • Quyết định 30/2001/QĐ-BTC ngày 13/4/2001 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ in, phát hành, quản lý, sử dụng ấn chỉ thuế;
  • Nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày 19/07/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính;
  • Thông tư 153/2013/TT-BTC ngày 31/10/2013 của Bộ Tài chính quy trình về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhàn nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính;
  • Thông tư 105/2014/TT-BTC ngày 07/08/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 153/2013/TT-BTC ngày 31/10/2013 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính;
  • Quy trình quản lý ấn chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 2262/QĐ-TCT ngày 30/12/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế
  • Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
 1. Hình thức tiếp nhận: Bản scan gửi qua email Chi cục Thuế Quận 1
 2. Hướng dẫn thực hiện:
  • Bước 1: đơn vị thực hiện scan nội dung hồ sơ và gửi vào hòm thư điện tử (email tiếp nhận của Chi cục Thuế Quận 1 nêu trên). (Lưu ý: ghi số điện thoại để cơ quan thuế thông báo khi hẹn trả kết quả)
  • Bước 2: Trong ngày hoặc 01 ngày sau khi tiếp nhận hồ sơ qua hòm thư điện tử và hoàn thành thủ tục kiểm tra/rà soát/cấp chứng từ ấn chỉ, cơ quan thuế sẽ thông báo tới đơn vị lên trực tiếp để đối chiếu hồ sơ gốc và nhận chứng từ ấn chỉ.
 3. Thủ tục khi đến nhận biên lai thuế bao gồm:
  • Văn bản về việc đăng ký nhận biên lai thu tiền phạt hoặc tem rượu;
  • Giấy phép sản xuất rượu do Bộ Công thương hoặc Sở Công thương hoặc Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng thuộc Uỷ ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh cấp theo quy định tại khoản 1, Điều 25, mục IV Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính Phủ (trường hợp mua tem rượu);
  • Văn bản được giao nhiệm vụ thu (trường hợp cấp lần đầu đối với biên lai thu tiền phạt);
  • Giấy ủy quyền (thời hạn ủy quyền, nội dung ủy quyền đối với trường hợp ủy quyền);
  • Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu còn trong thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật.

Chi cục Thuế Quận 1 trân trọng thông báo./.

Để nhanh chóng cập nhật các thông tin liên quan đến chính sách thuế, người nộp thuế có thể truy cập trang thông tin điện tử của Chi cục Thuế Quận 1 https://chicucthuequan1.gov.vn.