Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Dự thảo văn bản

Dự thảo Nghị định hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19

Dự thảo Nghị định hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19

Đọc thêm...

Dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và các Nghị định của của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng

Dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và các Nghị định của của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng

Đọc thêm...

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quảng cáo

Chi cục Thuế Quận 1 giới thiệu đến người nộp thuế biết dự thảo Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quảng cáo.

Đọc thêm...

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/08/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường

Ngày 14/07/2020, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã họp và biểu quyết thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung tiểu mục 2 mục I khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 597/2018/UBTVQH14 ngày 26/9/2019 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về Biểu thuế bảo vệ môi trường (BVMT), trong đó quy định: Mức thuế BVMT đối với nhiên liệu bay là 2.100 đồng/lít được áp dụng từ ngày 01/8/2020 đến hết ngày 31/12/2020; Mức thuế BVMT đối với nhiên liệu bay là 3.000 đồng/lít được áp dụng từ ngày 01/01/2021.

Để triển khai Nghị quyết sửa đổi, bổ sung tiểu mục 2 mục I khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14, Bộ Tài chính xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 Thông tư số 152/2011/TT-BTC (dự thảo đính kèm)

Bộ Tài chính đăng toàn văn dự thảo Thông tư, mọi ý kiến góp ý tham gia gửi về Bộ Tài chính (Vụ Chính sách thuế) trước ngày 17/07/2020 và gửi file về địa chỉ: buiminhtuan@mof.gov.vn; mọi chi tiết liên hệ số điện thoại 024. 22202828, máy lẻ 5068.

Dự thảo Thông tư trong File Tải xuống

Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế TNDN phải nộp của năm 2020

Bộ Tài chính đã dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế TNDN phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác.

Đọc thêm...

Bộ Tài chính lấy kiến tham gia dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị quyết số 94/2019/QH14

Chi cục Thuế Quận 1 giới thiệu đến người nộp thuế biết dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị quyết số 94/2019/QH14.

Ý kiến tham gia góp ý xin gửi về Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế – 123 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội) trước ngày 15/05/2020 bằng văn bản, đồng thời gửi vào thư điện tử theo địa chỉ vqlntct@gdt.gov.vn để hoàn thiện dự thảo Thông tư

Dự thảo Thông tư trong File Tải xuống

Lấy ý kiến tham gia dự thảo Nghị định quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Chi cục Thuế Quận 1 giới thiệu đến người nộp thuế biết dự thảo Nghị định quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

Ý kiến tham gia góp ý xin gửi về Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế – 123 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội) trước ngày 08/06/2020 bằng văn bản, đồng thời gửi vào thư điện tử theo địa chỉ dtnanh01@gdt.gov.vn để hoàn thiện dự thảo Nghị định

Dự thảo Nghị định và Dự thảo Tờ trình Nghị định trong File Tải xuống