Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Nghị định

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân

Chi cục Thuế Quận 1 giới thiệu đến người nộp thuế biết quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân quy định tại Nghị định số 69/2020/NĐ-CP ngày 24/06/2020 của Chính phủ.

Đọc thêm...

Về công tác văn thư

Chi cục Thuế Quận 1 giới thiệu đến người nộp thuế biết quy định về công tác văn thư quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/03/2020 của Chính phủ.

Đọc thêm...