Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Đăng ký, chấm dứt, khôi phục mã số thuế

STTTên thủ tục hành chínhVăn bản quy địnhQuyết định công bố
1Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là TC  kinh tế, TC  khác có hoạt động sản xuất KD  (trừ trường hợp đơn vị trực thuộc)95/2016/TT-BTC1500/QĐ-BTC
2Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là đơn vị trực thuộc của TC  kinh tế, TC  khác có hoạt động sản xuất KD 95/2016/TT-BTC1500/QĐ-BTC
3Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là TC , cá nhân khấu trừ nộp thay cho nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài; TC  nộp thay cho cá nhân theo hợp đồng, hợp tác KD ; TC  uỷ nhiệm thu.95/2016/TT-BTC1500/QĐ-BTC
4Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là TC , cá nhân không phát sinh nghĩa vụ nộp thuế nhưng được hoàn thuế (trừ cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của TC  quốc tế tại Việt Nam); Các TC  không hoạt động sản xuất, KD  nhưng phát sinh nghĩa vụ thuế.95/2016/TT-BTC1500/QĐ-BTC
5Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân KD 95/2016/TT-BTC1500/QĐ-BTC
6Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân KD  đăng ký thông qua hồ sơ khai thuế, chưa có mã số thuế.95/2016/TT-BTC1500/QĐ-BTC
7Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là cá nhân thuộc diện nộp thuế TNCN  và các loại thuế khác. – Đối với cá nhân nộp hồ sơ đăng ký thuế trực tiếp tại cơ quan thuế.95/2016/TT-BTC1500/QĐ-BTC
8Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là cá nhân thuộc diện nộp thuế TNCN và các loại thuế khác. – Đối với cá nhân nộp hồ sơ đăng ký thuế qua cơ quan trả thu nhập.95/2016/TT-BTC1500/QĐ-BTC
9Đăng ký thuế lần đầu cho người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh của người nộp thuế TNCN  – Cá nhân thuộc diện nộp thuế TNCN  nộp hồ sơ đăng ký thuế cho người phụ thuộc trực tiếp tại cơ quan thuế95/2016/TT-BTC1500/QĐ-BTC
10Đăng ký thuế lần đầu cho người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh của người nộp thuế TNCN  – Cá nhân thuộc diện nộp thuế TNCN  nộp hồ sơ đăng ký thuế cho người phụ thuộc qua cơ quan chi trả thu nhập.95/2016/TT-BTC1500/QĐ-BTC
11Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế95/2016/TT-BTC1500/QĐ-BTC
12Đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là TC  kinh tế, TC  khác (kể cả đơn vị trực thuộc), Hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân KD  thay đổi các thông tin đăng ký thuế không làm thay đổi cơ quan thuế QL .95/2016/TT-BTC1500/QĐ-BTC
13Đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là cá nhân có phát sinh thu nhập chịu thuế TNCN , trừ cá nhân KD  – trường hợp cá nhân đăng ký thay đổi thông tin trực tiếp với cơ quan Thuế.95/2016/TT-BTC1500/QĐ-BTC
14Đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là cá nhân có phát sinh thu nhập chịu thuế TNCN , trừ cá nhân KD  – trường hợp cá nhân đăng ký thay đổi thông tin qua cơ quan chi trả thu nhập.95/2016/TT-BTC1500/QĐ-BTC
15Đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là doanh nghiệp, TC  kinh tế, TC  khác, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân KD  thay đổi thông tin về địa chỉ trụ sở dẫn đến làm thay đổi cơ quan thuế QL  – Cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đi95/2016/TT-BTC1500/QĐ-BTC
16Đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là TC  kinh tế, TC  khác, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân KD  thay đổi thông tin về địa chỉ trụ sở dẫn đến làm thay đổi cơ quan thuế QL  – Cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đến.95/2016/TT-BTC1500/QĐ-BTC
17Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với TC  kinh tế, TC  khác – Trừ đơn vị trực thuộc.95/2016/TT-BTC1500/QĐ-BTC
18Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với TC  kinh tế, TC  khác – Đối với đơn vị trực thuộc.95/2016/TT-BTC1500/QĐ-BTC
19Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân KD .95/2016/TT-BTC1500/QĐ-BTC
20Hoàn thành nghĩa vụ trước khi giải thể đối với Doanh nghiệp95/2016/TT-BTC1500/QĐ-BTC
21Khôi phục mã số thuế95/2016/TT-BTC1500/QĐ-BTC
22Đăng ký thuế trong trường hợp tạm ngừng KD 95/2016/TT-BTC1500/QĐ-BTC
23Đăng ký thuế đối với trường hợp TC  lại hoạt động của TC  kinh tế – Trường hợp chia TC  kinh tế đối với TC  kinh tế bị chia/ bị sáp nhập/bị hợp nhất.95/2016/TT-BTC1500/QĐ-BTC
24Đăng ký thuế đối với trường hợp TC  lại hoạt động của TC  kinh tế – Trường hợp chia TC  kinh tế đối với TC  kinh tế mới được chia/được tách/hợp nhất.95/2016/TT-BTC1500/QĐ-BTC
25Đăng ký thuế đối với trường hợp TC  lại hoạt động của TC  kinh tế – Trường hợp tách TC  kinh tế đối với TC  kinh tế bị tách/nhận sáp nhập95/2016/TT-BTC1500/QĐ-BTC
26Đăng ký thuế đối với trường hợp chuyển đổi mô hình hoạt động của TC  kinh tế và TC  khác (Chuyển đơn vị trực thuộc thành đơn vị độc lập hoặc ngược lại) – Đối với đơn vị trước chuyển đổi.95/2016/TT-BTC1500/QĐ-BTC
27Đăng ký thuế đối với trường hợp chuyển đổi mô hình hoạt động của TC  kinh tế và TC  khác (Chuyển đơn vị trực thuộc thành đơn vị độc lập hoặc ngược lại) – Đối với đơn vị sau chuyển đổi.95/2016/TT-BTC1500/QĐ-BTC
28Đăng ký thuế đối với trường hợp chuyển đổi mô hình hoạt động của TC  kinh tế và TC  khác (chuyển đơn vị độc lập thành đơn vị thực thuộc của một đơn vị chủ quản khác) – Đối với đơn vị trước chuyển đổi95/2016/TT-BTC1500/QĐ-BTC
29Đăng ký thuế đối với trường hợp chuyển đổi mô hình hoạt động của TC  kinh tế và TC  khác (chuyển đơn vị độc lập thành đơn vị thực thuộc của một đơn vị chủ quản khác) – Đối với đơn vị sau chuyển đổi95/2016/TT-BTC1500/QĐ-BTC
30Đăng ký thuế đối với trường hợp chuyển đổi mô hình hoạt động của TC  kinh tế và TC  khác (Chuyển đơn vị trực thuộc của một đơn vị chủ quản thành đơn vị trực thuộc của một đơn vị chủ quản khác) – Đối với đơn vị trước chuyển đổi95/2016/TT-BTC1500/QĐ-BTC
31Đăng ký thuế đối với trường hợp chuyển đổi mô hình hoạt động của TC  kinh tế và TC  khác (Chuyển đơn vị trực thuộc của một đơn vị chủ quản thành đơn vị trực thuộc của một đơn vị chủ quản khác) – Đối với đơn vị sau chuyển đổi95/2016/TT-BTC1500/QĐ-BTC
62Đăng ký người phụ thuộc (NPT) giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công92/2015/TT-BTC1500/QĐ-BTC
120Thông báo phương pháp trích khấu hao tài sản cố định96/2015/TT-BTC1500/QĐ-BTC