Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer
Số Tổng Đài
(028)39-106-241
Đội Tuyên truyền – Hỗ trợ NNT
(028)39-106-211
Bộ phận Ấn chỉ
(028)39-106-241 – Phím nội bộ 8102
Đội Kiểm tra nội bộ
(028)39-106-210
Đội Kê khai – Kế toán thuế – Tin học
(028)39-106-241 – Phím nội bộ 8101
Bộ phận hỗ trợ thuế điện tử (eTax)
(028)39-106-241 – Phím nội bộ 8402
Đội Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế
(028)39-106-241 – Phím nội bộ 8804
Đội Trước bạ và thu khác
(028)39-106-241 – Phím nội bộ 8003
Đội Quản lý thuế Liên phường số 1
(028)39-106-241 – Phím nội bộ 8703
Đội Quản lý thuế Liên phường số 2
(028)39-106-241 – Phím nội bộ 8502
Đội Quản lý thuế Liên phường số 3
(028)39-106-241 – Phím nội bộ 8903
Đội Quản lý thuế Liên phường số 4
(028)39-106-241 – Phím nội bộ 8803
Đội Kiểm tra thuế số 1
(028)39-106-241 – Phím nội bộ 8504
Đội Kiểm tra thuế số 2
(028)39-106-241 – Phím nội bộ 8702
Đội Kiểm tra thuế số 3
(028)39-106-241 – Phím nội bộ 8503
Đội Kiểm tra thuế số 4
(028)39-106-241 – Phím nội bộ 8304
Đội Kiểm tra thuế số 5
(028)39-106-241 – Phím nội bộ 8602
Đội Kiểm tra thuế số 6
(028)39-106-241 – Phím nội bộ 8303