Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Địa điểm kiểm tra hồ sơ hoàn thuế

Địa điểm kiểm tra hồ sơ hoàn thuế quy định tại Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14.

Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 bổ sung quy định mới nhằm xác định cách thức thực hiện công tác xử lý hồ sơ hoàn thuế tương ứng với việc phân loại hồ sơ hoàn thuế. Cụ thể:

“Điều 74. Địa điểm kiểm tra hồ sơ hoàn thuế

1. Hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước được thực hiện kiểm tra tại trụ sở của cơ quan quản lý thuế.

2. Hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế được thực hiện kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế hoặc trụ sở của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.”.

Chi cục Thuế Quận 1