Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer
1. Công ty cổ phần thiếu vốn lưu động có thể vay của cá nhân - không phải là cổ đông nhưng là người có quan hệ gia đình với cổ đông với mức lãi suất 0% không? 2/ Trường hợp trên có bị coi là có giao dịch liên kết không? Nếu có thì áp dụng như thế nào?

Tại điểm l khoản 2 Điều 5 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP quy định:

“ l) Doanh nghiệp có phát sinh các giao dịch nhượng, nhận chuyển nhượng vốn góp ít nhất 25% vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp trong kỳ tính thuế; vay, cho vay ít nhất 10% vốn góp của chủ sở hữu tại thời điểm phát sinh giao dịch trong kỳ tính thuế với cá nhân điều hành, kiểm soát doanh nghiệp hoặc với cá nhân thuộc trong một các mối quan hệ theo quy định tại điểm g khoản này. “

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty mượn tiền của một cá nhân mà cá nhân đó có quan hệ gia đình với cổ đông (là người điều hành, kiểm soát doanh nghiệp) với số tiền lớn hơn 10% vốn chủ sở hữu được xác định là có quan hệ liên kết. Khi đó giao dịch vay mượn tiền giữa Công ty với cá nhân có quan hệ gia đình với cổ đông đó là giao dịch liên kết.

Doanh nghiệp có phát sinh giao dịch liên kết có nghĩa vụ kê khai, xác định giá giao dịch liên kết theo quy định của Nghị định số 132/2020/NĐ-CP.

2.3. Chứng từ khai, nộp thuế trong trường hợp ủy quyền cho bên đi thuê khai, nộp thuế thay thì nội dung tên người nộp thuế là bên cho thuê hay bên đi thuê?

Căn cứ Luật dân sự, hợp đồng cho thuê nhà không phải công chứng hoặc…nếu các bên có thỏa thuận về việc công chứng.

2.5. Trường hợp bên đi thuê nhà hủy hợp đồng, bên cho thuê nhà được lấy tiền đặt cọc hoặc nhận được tiền bồi thường do bên đi thuê vi phạm hợp đồng thì bên cho thuê nhà có phải nộp thuế đối với tiền đặt cọc, tiền bồi thường nhận được không?

Căn cứ Luật dân sự, hợp đồng cho thuê nhà không phải công chứng hoặc…nếu các bên có thỏa thuận về việc công chứng.

2.7. Trường hợp bên đi thuê nhà chưa trả tiền thuê theo định kỳ quy định trong hợp đồng nhưng đã hết thời hạn nộp thuế thì bên cho thuê có phải nộp thuế không? Có được nộp chậm tiền thuế không? Nếu không nộp thì bị phạt hành chính không? Nếu bị phạt hành chính về hành vi nộp chậm tiền thuế thì mức phạt bao nhiêu?

Căn cứ Luật dân sự, hợp đồng cho thuê nhà không phải công chứng hoặc…nếu các bên có thỏa thuận về việc công chứng.

2.10. Trường hợp, bên cho thuê và bên thuê đang thực hiện hợp đồng cho thuê, sau đó hai bên thỏa thuận và chấp nhận việc giá cho thuê tăng thì nghĩa vụ thuế đối với bên cho thuê như thế nào?

Căn cứ Luật dân sự, hợp đồng cho thuê nhà không phải công chứng hoặc…nếu các bên có thỏa thuận về việc công chứng.

2.13. Bên đi thuê thanh toán toàn bộ số tiền thuê cho cả hợp đồng thuê thì bên cho thuê khai, nộp thuế như thế nào?

Căn cứ Luật dân sự, hợp đồng cho thuê nhà không phải công chứng hoặc…nếu các bên có thỏa thuận về việc công chứng.

2.2. Cá nhân cho thuê nhà có phải liên hệ cơ quan thuế xin cấp hóa đơn giao cho bên đi thuê nhà không?

Cho thuê nhà không phải đăng ký kinh doanh.

2.4. Nếu hợp đồng cho thuê quy định bên đi thuê chịu các khoản thuế thay cho bên cho thuê nhà thì mức thuế đóng bao nhiêu? Bên cho thuê nhà có phải khai, nộp thuế không?

Cho thuê nhà không phải đăng ký kinh doanh.

2.6. Trường hợp bên cho thuê nhà hủy hợp đồng, phải trả lại tiền thuê cho bên đi thuê thì số thuế đã nộp có được hoàn không? Thủ tục xin hoàn là gì?

Cho thuê nhà không phải đăng ký kinh doanh.

2.8. Cách điều chỉnh nộp sai tiền thuế của cá nhân, hộ kinh doanh cho thuê tài sản?

Cho thuê nhà không phải đăng ký kinh doanh.

2.9. Nếu người nộp thuế có nhà cho thuê ở các quận, huyện khác nhau thì đăng ký thuế, khai nộp thuế như thế nào?

Cho thuê nhà không phải đăng ký kinh doanh.

2.11. Trường hợp, bên cho thuê và bên thuê đang thực hiện hợp đồng cho thuê, sau đó hai bên thỏa thuận và chấp nhận việc giá cho thuê giảm thì nghĩa vụ thuế đối với bên cho thuê như thế nào?

Cho thuê nhà không phải đăng ký kinh doanh.

2.12. Định kỳ thanh toán trên hợp đồng là 01 năm/lần cho toàn bộ số tiền thuê cả năm, thanh toán vào đầu năm thì bên cho thuê khai, nộp thuế như thế nào?

Cho thuê nhà không phải đăng ký kinh doanh.