Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Kê khai thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân theo tháng, quý

Theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, người nộp thuế cần lưu ý một số nội dung sau:  

1. Về khai Thuế Giá trị gia tăng:

Căn cứ quy định tại Điều 8, Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020, thuế GTGT là loại thuế kê khai theo tháng.

Người nộp thuế đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Điều 9, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP thì được khai thuế theo quý, cụ thể: Người nộp thuế thuộc diện khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo tháng được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 Nghị định này nếu có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống thì được khai thuế giá trị gia tăng theo quý. Doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được xác định là tổng doanh thu trên các tờ khai thuế giá trị gia tăng của các kỳ tính thuế trong năm dương lịch.

– Trường hợp doanh thu năm 2020 trên 50 tỷ thì người nộp thuế thuộc diện kê khai thuế GTGT theo tháng kể từ kỳ thuế Tháng 01/2021, không được áp dụng khai thuế theo Quý.

– Trường hợp doanh thu năm 2020 từ 50 tỷ trở xuống thì người nộp thuế được lựa chọn kê khai thuế theo tháng hoặc quý. Người nộp thuế đang kê khai thuế theo tháng muốn chuyển sang khai thuế theo quý thì gửi văn bản đề nghị đến Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp chậm nhất ngày 31/01 của năm bắt đầu khai thuế theo quý. Nếu sau thời hạn này người nộp thuế không gửi văn bản đến Cơ quan Thuế thì người nộp thuế tiếp tục kê khai thuế theo tháng. Việc kê khai thuế theo tháng/quý được áp dụng trọn năm dương lịch.

2. Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN):

Căn cứ quy định tại Điều 8, Nghị định 126/2020/NĐ-CP, thuế TNCN là loại thuế kê khai theo tháng. Trường hợp người nộp thuế đáp ứng đủ tiêu chí theo quý định tại Điều 9, Nghị định 126/2020/ND-CP thì được lựa chọn kê khai thuế theo quý.

– Người nộp thuế thuộc diện nộp tờ khai thuế GTGT theo tháng thì phải nộp tờ khai thuế TNCN theo tháng; người nộp thuế thuộc diện nộp tờ khai thuế GTGT theo quý thì được lựa chọn khai thuế TNCN theo tháng hoặc quý. Quy định này nhằm giúp người nộp thuế thuận tiện xác định tuần suất khai thuế.

– Trường hợp các đơn vị đang khai thuế GTGT theo tháng, khai thuế TNCN theo quý thì phải chuyển sang khai thuế TNCN theo tháng ổn định trọn năm dương lịch.

– Trường hợp các đơn vị đang khai thuế GTGT theo quý (đủ điều kiện khai thuế giá trị gia tăng theo quý), khai thuế TNCN theo tháng, thì được lựa chọn khai thuế TNCN theo quý. Nếu đơn vị chi trả thu nhập lựa chọn chuyển sang khai thuế TNCN theo quý thì gửi văn bản đến Cơ quan thuế quản lý trực tiếp đề nghị thay đổi kỳ tính thuế 31 tháng 01 của năm bắt đầu khai thuế theo quý. Nếu sau thời hạn này đơn vị chi trả thu nhập không gửi văn bản đến cơ quan thuế thì đơn vị chi trả thu nhập tiếp tục thực hiện khai thuế theo tháng.

Việc khai thuế theo tháng/quý được xác định một lần kể từ tháng/quý đầu tiên phát sinh nghĩa vụ khai thuế và được áp dụng ổn định trong cả năm dương lịch.