Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Khai thuế TNCN theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP

Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 12 năm 2020, Chi cục Thuế Quận 1 hướng dẫn một số nội dung khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN) như sau:

1/ Về nghĩa vụ kê khai khấu trừ thuế TNCN trong năm 2021:

Các đơn vị chi trả thu nhập (bao gồm Doanh nghiệp, Chi nhánh, các Tổ chức hành chính, sự nghiệp và tổ chức khác) có hoặc không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đều phải nộp tờ khai thuế TNCN, kỳ khai thuế theo tháng (trường hợp người nộp thuế đáp ứng các tiêu chí khai thuế GTGT theo quý được quy định tại Điều 9 của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP thì được lựa chọn khai thuế TNCN theo quý). Thời gian áp dụng bắt đầu từ kỳ tính thuế tháng 01/2021.

– Trường hợp trong năm 2020 các đơn vị khai thuế GTGT theo tháng (hoặc không kê khai thuế GTGT) và khai thuế TNCN theo quý (hoặc không khai thuế TNCN do không phát sinh khấu trừ), sang năm 2021 nếu tiếp tục khai thuế GTGT theo tháng (hoặc không kê khai thuế GTGT) thì phải chuyển sang khai thuế TNCN theo tháng ổn định trọn năm dương lịch.

– Trường hợp năm 2020, các đơn vị khai thuế GTGT theo quý và khai thuế TNCN theo tháng, sang năm 2021 nếu tiếp tục khai thuế GTGT theo quý (đủ điều kiện khai thuế GTGT theo quý) thì được lựa chọn khai thuế TNCN theo quý. Đơn vị chi trả thu nhập phải gửi văn bản đề nghị thay đổi kỳ tính thuế đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là ngày 31/01/2021, nếu sau thời hạn này đơn vị chi trả không gửi văn bản thì tiếp tục thực hiện khai thuế TNCN theo tháng.

– Trường hợp năm 2020, các đơn vị đang khai thuế GTGT theo quý và khai thuế TNCN theo quý (hoặc không khai thuế TNCN do không phát sinh khấu trừ),  sang năm 2021 nếu tiếp tục khai thuế GTGT theo quý (đủ điều kiện khai thuế GTGT theo quý) thì được lựa chọn khai thuế TNCN theo quý và không cần làm văn bản đề nghị thay đổi kỳ tính thuế.

– Trường hợp các đơn vị không đăng ký kê khai nộp thuế TNCN, không phát sinh chi trả thu nhập tại đơn vị thì không phải thực hiện kê khai thuế TNCN tháng/quý và quyết toán thuế TNCN năm.

2/ Về văn bản đề nghị thay đổi kỳ tính thuế theo mẫu số 01/ĐK-TĐKTT (theo quy định tại Phụ lục I ban hành kèm Nghị định số 126/2020/NĐ-CP):

Hiện tại Bộ Tài chính chưa ban hành mẫu biểu hướng dẫn Nghị định, do đó trước mắt các đơn vị có thể tự soạn thảo văn bản đề nghị thay đổi kỳ tính thuế gửi đến cơ quan thuế để thông báo kỳ khai thuế GTGT theo quý. Khi nào có mẫu của Bộ Tài chính thì thực hiện theo mẫu./.