Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Nghị định số 70/2020/NĐ-CP giảm 50% lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự được sản xuất, lắp ráp trong nước

Thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29-5-2020 của Chính phủ, Bộ Tài chính đã chủ trì xây dựng Nghị định về lệ phí trước bạ theo các bước rút gọn, đảm bảo kịp thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

Ngày 28/06/2020, Chính phủ đã chính thức ban hành Nghị định số 70/2020/NĐ-CP về quy định mức thu lệ phí trước bạ lần đầu giảm 50% đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự được sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31/12/2020. Cũng ngay trong ngày 28/06/2020, Tổng cục Thuế ban hành công điện số 05/CĐ-TCT gởi đến các đơn vị trực thuộc về thực hiện áp dụng mức thu lệ phí trước bạ giảm 50% đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31/12/2020.

Lệ phí trước bạ giảm 50% đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước dẫn đến giảm lệ phí trước bạ từ vài chục tới cả trăm triệu đồng tùy từng loại xe ô tô.

Nghị định số 70/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 28/06/2020 đến hết 31/12/2020. Từ ngày 01/01/2021 trở đi mức thu lệ phí trước bạ tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21/02/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ và các Nghị quyết hiện hành của Hội đồng nhân dân hoặc Quyết định hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về mức thu lệ phí trước bạ tại địa phương.

Như vậy, cùng với nhiều chính sách khác, việc giảm phí trước bạ 50% xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết năm 2020 nhằm kích thích tiêu dùng, ổn định tình hình sản xuất, kinh doanh trong nước.

Nghị định số 70/2020/NĐ-CP: Tải về

Đội TT – HT NNT – Chi cục Thuế Quận 1