Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Nguyên tắc khai thuế tập trung, nộp thuế phân bổ

Nguyên tắc khai thuế tập trung, nộp thuế phân bổ quy định tại Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14.

Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 bổ sung quy định cho phép người nộp thuế hạch toán tập trung được khai thuế tại trụ sở chính và phân bổ số thuế phải nộp cho địa phương nơi có đơn vị phụ thuộc. Quy định này nhằm giảm thiểu thủ tục khai thuế cho người nộp thuế (thay vì phải khai thuế tại các đơn vị phụ thuộc thì nay chỉ phải khai thuế tại trụ sở chính), đồng thời vẫn đảm bảo các địa phương nơi có đơn vị phụ thuộc của người nộp thuế được hưởng nguồn thu thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị phụ thuộc đóng trên địa bàn. Cụ thể:         

Điều 42. Nguyên tắc khai thuế, tính thuế

… 3. Người nộp thuế thực hiện khai thuế, tính thuế tại cơ quan thuế địa phương có thẩm quyền nơi có trụ sở. Trường hợp người nộp thuế hạch toán tập trung tại trụ sở chính, có đơn vị phụ thuộc tại đơn vị hành chính cấp tỉnh khác nơi có trụ sở chính thì người nộp thuế khai thuế tại trụ sở chính và tính thuế, phân bổ nghĩa vụ thuế phải nộp theo từng địa phương nơi được hưởng nguồn thu ngân sách nhà nước. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết khoản này. …”

Chi cục Thuế Quận 1