Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

mẫu gia hạn nộp thuế

Mẫu đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP

Ngày 8/4/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Nghị định quy định việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và tiền thuê đất.

Chi cục Thuế Quận 1 trân trọng phổ biến đến người nộp thuế một số nội dung như sau:

1. Tóm tắt một số nội dung quan trọng của Nghị định số 41/2020/NĐ-CP

Người nộp thuế nhấn vào tại đây để tải về nội dung tóm tắt.

2. Về mẫu biểu đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất:

Người nộp thuế chỉ gởi duy nhất 01 mẫu: Đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất (nhấn vào đây để tải về bản word hoặc bản pdf) đính kèm theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP.

3. Về thời hạn nộp:

Người nộp thuế gửi mẫu đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp và chỉ gởi một lần cho toàn bộ các kỳ của các sắc thuế và tiền thuê đất được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế theo tháng (hoặc theo quý) theo quy định pháp luật về quản lý thuế hoặc chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm 2020.

Nếu người nộp thuế gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho cơ quan thuế sau ngày 30 tháng 7 năm 2020 thì không được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định này.

Chi cục Thuế Quận 1 thông tin đến người nộp thuế biết để thực hiện.