Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Phần mềm quản lý hóa đơn điện tử đang trong quá trình thử nghiệm giải pháp

Để đáp ứng kịp thời hiệu lực triển khai áp dụng hoá đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Tổng cục Thuế đang triển khai các giải pháp công nghệ thông tin, trong đó cần thiết phải có phần mềm quản lý hóa đơn điện tử tại cơ quan thuế.

Ngày 21/01/2021, Tổng cục Thuế đã đăng tải công khai trên Cổng TTĐT Tổng cục Thuế về nhu cầu triển khai thử nghiệm phần mềm quản lý hóa đơn điện tử tại cơ quan thuế theo Nghị định số 73/2009/NĐ-CP. Đến nay, Tổng cục Thuế vẫn đang trong quá trình xem xét lựa chọn đơn vị thử nghiệm giải pháp phần mềm quản lý hóa đơn điện tử tại cơ quan thuế. Đây là bước triển khai thử nghiệm giải pháp về quản lý hoá đơn điện tử theo đúng tinh thần Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ về quy định về hóa đơn, chứng từ có hiệu lực từ ngày 01/7/2022.

Theo đó, toàn bộ các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện hóa đơn điện tử hoặc hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế (trừ trường hợp áp dụng hoá đơn do cơ quan thuế đặt in theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP).

Tổng cục Thuế khẳng định, phần mềm quản lý hóa đơn điện tử tại cơ quan thuế là phần mềm hỗ trợ chuyên biệt dành riêng cho cơ quan thuế phục vụ công tác quản lý hóa đơn điện tử và không có sẵn trên thị trường (khác với các phần mềm lập, quản lý hóa đơn điện tử dành cho doanh nghiệp đang có trên thị trường), như: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử; Tiếp nhận và cấp mã đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế; Tổng hợp dữ liệu hóa đơn của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh trên phạm vi toàn quốc; Lập báo cáo tổng hợp tình hình sử dụng hóa đơn theo địa bàn, theo ngành nghề; Tra cứu, xác minh hóa đơn; Xác định hóa đơn có dấu hiệu bất thường theo các tiêu chí phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra và quản lý rủi ro.

Đại diện Tổng cục Thuế khẳng định, không có chuyện Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định số 365/2021 ngày 22/3/2021 về việc triển khai thử nghiệm và phê duyệt đơn vị cung cấp giải pháp phần mềm quản lý hóa đơn điện tử tại cơ quan thuế.

Đối với kế hoạch cụ thể về việc triển khai phần mềm quản lý hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Tổng cục Thuế khẳng định sẽ đăng tải công khai trên Cổng TTĐT Tổng cục Thuế khi có kế hoạch áp dụng trên diện rộng để các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh trên phạm vi toàn quốc biết và phối hợp triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Nguồn: http://gdt.gov.vn (17/04/2021)