Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Quy định về hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế đối với người nộp thuế là cơ sở kinh doanh có chi nhánh, đơn vị trực thuộc chấm dứt hoạt động mà vẫn còn nợ thuế

Quy định về hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế đối với người nộp thuế là cơ sở kinh doanh có chi nhánh, đơn vị trực thuộc chấm dứt hoạt động mà vẫn còn nợ thuế quy định tại Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14.

Khoản 5 Điều 67 Luật QLT số 38/2019/QH14:

“5. Người nộp thuế có chi nhánh, đơn vị phụ thuộc chấm dứt hoạt động mà vẫn còn nợ thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước thì có trách nhiệm kế thừa các khoản nợ của chi nhánh, đơn vị phụ thuộc.”

Đây là nội dung mới của  Luật QLT số 38/2019/QH14, quy định người nộp thuế có chi nhánh, đơn vị phụ thuộc, nếu chi nhánh, đơn vị phụ thuộc chấm dứt hoạt động mà vẫn còn nợ thuế thì người nộp thuế có trách nhiệm kế thừa các khoản nợ của chi nhánh, đơn vị phụ thuộc.

Khoản 4 Điều 206 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 quy định: Doanh nghiệp có chi nhánh đã chấm dứt hoạt động chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và tiếp tục sử dụng lao động hoặc giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại chi nhánh theo quy định của pháp luật.”

Để phù hợp với Luật Doanh nghiệp và quản lý chặt chẽ các khoản nợ đọng thuế, bảo đảm huy động kịp thời nguồn thu thuế vào NSNN, tránh thất thu NSNN, Luật QLT số 38/2019/QH14 đã quy định “Người nộp thuế có chi nhánh, đơn vị phụ thuộc chấm dứt hoạt động mà vẫn còn nợ thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước thì có trách nhiệm kế thừa các khoản nợ của chi nhánh, đơn vị phụ thuộc”.

Chi cục Thuế Quận 1