Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Quy định về xóa nợ đối với hợp tác xã bị tuyên bố phá sản

Quy định về xóa nợ đối với hợp tác xã bị tuyên bố phá sản quy định tại Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14.

Khoản 1 Điều 85 Luật QLT số 38/2019/QH14:

“1. Doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản đã thực hiện các khoản thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản mà không còn tài sản để nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt.”

Luật QLT số 38/2019/QH14 bổ sung trường hợp hợp tác xã bị tuyên bố phá sản thuộc trường hợp được xóa nợ thuế.

Thực hiện Quyết định số 212/QĐ-TTg ngày 20/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch và Đề cương tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường triển khai thi hành Luật hợp tác xã năm 2012, đồng thời phù hợp với quy định tại Điều 2 Luật phá sản số 51/2014/QH13, Luật QLT số 38/2019/QH14 đã bổ sung thêm trường hợp hợp tác xã phá sản cũng thuộc trường hợp được xóa nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp.

Chi cục Thuế Quận 1