Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Tag: Chi cục Thuế Quận 1

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quảng cáo

Chi cục Thuế Quận 1 giới thiệu đến người nộp thuế biết dự thảo Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quảng cáo.

Đọc thêm...

Giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020

Chi cục Thuế Quận 1 giới thiệu Quyết định 22/2020/QĐ-TTg ngày 10/08/2020 của Thủ tướng Chính phủ về giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020.

Tải về tại đây

Giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020

Quyết định 22/2020/QĐ-TTg ngày 10/08/2020 của Thủ tướng Chính phủ giảm 15% tiền thuê đất phải nộp của năm 2020, không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2020 và tiền chậm nộp (nếu có).

Đọc thêm...

Xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình để được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Ngày 03/07/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 13/2020/TT-BTTTT quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/08/2020.

Chi cục Thuế Quận 1 trân trọng giới thiệu đến người nộp thuế một số nội dung chính như sau:

Thông tư quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình để được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Trong đó, quy trình sản xuất phần mềm bao gồm 06 công đoạn: xác định yêu cầu, phân tích và thiết kế, lập trình, viết mã lệnh, kiểm tra, thử nghiệm phần mềm, hoàn thiện, đóng gói sản phẩm phần mềm, cài đặt, chuyển giao, hướng dẫn sử dụng, bảo trì, bảo hành sản phẩm phần mềm, phát hành, phân phối sản phẩm phần mềm.

Về việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình thì hoạt động sản xuất một sản phẩm phần mềm của tổ chức, doanh nghiệp được xác định là hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình khi đối với sản phẩm đó tổ chức, doanh nghiệp thực hiện ít nhất một trong hai công đoạn: xác định yêu cầu, phân tích và thiết kế. Hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình được thể hiện bằng một hoặc nhiều tài liệu tương ứng với từng tác nghiệp thuộc các công đoạn mà tổ chức, doanh nghiệp đã thực hiện: tài liệu chứng minh từng tác nghiệp của công đoạn xác định yêu cầu, phân tích và thiết kế, lập trình, viết mã lệnh, kiểm tra, thử nghiệm phần mềm, hoàn thiện, đóng gói sản phẩm phần mềm, cài đặt, chuyển giao, hướng dẫn sử dụng, bảo trì, bảo hành sản phẩm phần mềm, phát hành, phân phối sản phẩm phần mềm.

Tổ chức, doanh nghiệp tham gia hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm tự chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin trong hồ sơ đề xuất ưu đãi thuế cho hoạt động sản xuất phần mềm và tự xác định hoạt động sản xuất phần mềm đáp ứng quy trình; gửi, cập nhật thông tin về sản phẩm phần mềm, công đoạn trong hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình, mức thuế được khấu trừ về Bộ Thông tin và Truyền thông (Vụ Công nghệ thông tin) để tổng hợp; đảm bảo các hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm và các sản phẩm phần mềm của mình không vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ và các quy định pháp luật liên quan khác.

Như vậy, kể từ ngày 19/08/2020 để được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm thì sản phẩm của tổ chức, doanh nghiệp phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại Thông tư 13/2020/TT-BTTTT quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình.

Nội dung chi tiết Thông tư 13/2020/TT-BTTTT: Tải về

Thông tư số 69/2020/TT-BTC quy định hồ sơ và trình tự, thủ tục xử lý nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội

Thông tư số 69/2020/TT-BTC quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp (sau đây gọi chung là xử lý nợ) đối với người nộp thuế còn nợ phát sinh trước ngày 01/07/2020 mà không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước theo Nghị quyết số 94/2019/QH14.

Đọc thêm...

Tận dụng lợi thế quận trung tâm

Xác định cơ cấu ngành kinh tế chính của quận là thương mại, dịch vụ (chiếm tỷ lệ 79,09% trong tổng giá trị sản xuất), liên tục trong 5 năm qua, từ năm 2015 đến 2019, tổng thu ngân sách nhà nước quận 1 đều vượt dự toán của thành phố giao với tỷ lệ bình quân là 109,87%. Cụ thể, số thu năm 2015 là 8.160 tỷ đồng, hai năm 2016 và 2017 mỗi năm nhảy vọt lên hơn 13 nghìn tỷ đồng, năm 2018 là 16.606 tỷ đồng và năm 2019 đạt mức 19.086 tỷ đồng. Với những con số ấn tượng này, quận 1 nhiều năm liền nằm trong số các địa phương của thành phố có số thu ngân sách hơn 10 nghìn tỷ đồng, đóng góp quan trọng vào nguồn thu ngân sách của TP Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung

Đọc thêm...

Thêm 05 trường hợp được miễn lệ phí môn bài quy định tại Thông tư số 65/2020/TT-BTC

Thêm 05 trường hợp được miễn lệ phí môn bài quy định tại Thông tư số 65/2020/TT-BTC đã bổ sung thêm các trường hợp được miễn lệ phí môn bài theo Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 22/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài.

Đọc thêm...

Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế TNDN phải nộp của năm 2020

Bộ Tài chính đã dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế TNDN phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác.

Đọc thêm...

Tiếp tục nghiên cứu các giải pháp thuế, phí để thúc đẩy sản xuất kinh doanh

Sáng 2/7, tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã báo cáo tóm tắt một số vấn đề về tình hình tài chính – ngân sách nhà nước (NSNN) 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Từ nay đến cuối nay, sẽ tiếp tục nghiên cứu các giải pháp về thuế, phí để trình các cấp có thẩm quyền, tiếp tục tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất kinh doanh, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết.

Đọc thêm...