Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Thẻ: Cục Thuế Tp.HCM

2 tháng cuối năm, Cục Thuế TP. HCM cần phấn đấu thu đạt 48.000 tỷ đồng

Cục trưởng Cục Thuế TP HCM Lê Duy Minh cho biết: tổng thu nội địa 10 tháng đầu năm đạt 207.447 tỷ đồng, bằng 71,3% dự toán, giảm 11,4% so với cùng kỳ năm 2019; trong đó, thu nội địa trừ dầu đạt 198.167 tỷ đồng, bằng 71,12% dự toán, giảm 8,07% so với cùng kỳ. Thu từ dầu thô đạt 9.280 tỷ đồng, bằng 76,07% dự toán, giảm 50% so cùng kỳ. Thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh 10 tháng đạt 125.240 tỷ đồng, đạt 69,09% dự toán năm, giảm 6,33% so với cùng kỳ. Riêng tháng 10/2020, thu đạt 20.332 tỷ đồng, đạt 11,22% dự toán thu từ khu vực kinh tế năm 2020. Đây cũng là tháng có tỷ lệ thu cao nhất so với dự toán kể từ tháng 2/2020

Đọc thêm...

Cục Thuế TP HCM phấn đấu hoàn thành số thu ngân sách đạt 290.828 tỷ đồng năm 2020

Cục Thuế TP HCM đã chủ động xây dựng nhiệm vụ trọng tâm và các biện pháp để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao trong 6 tháng cuối năm như: tập trung triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp chỉ đạo điều hành, quản lý, đôn đốc thu; tiếp tục cải cách hành chính, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế vượt qua khó khăn, phục hồi sản xuất kinh doanh trong bối cảnh “bình thường mới”; tổ chức thực hiện tốt Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định, Thông tư hướng dẫn và chính sách thuế có hiệu lực trong năm 2020; chú trọng công tác sắp xếp bộ máy, quản lý nội ngành, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi nhiệm vụ được giao.

Đọc thêm...