Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Tag: không tính tiền chậm nộp

Quy định về không tính tiền chậm nộp đối với người nộp thuế cung ứng hàng hoá, dịch vụ được thanh toán bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Luật QLT số 38/2019/QH14 quy định rõ đối tượng được xem xét không tính tiền chậm nộp bao gồm cả nhà thầu phụ được quy định trong hợp đồng ký với chủ đầu tư và được chủ đầu tư trực tiếp thanh toán. Về số tiền thuế nợ là tổng số tiền thuế còn nợ NSNN của người nộp thuế nhưng không vượt quá số tiền NSNN chưa thanh toán.

Đọc thêm...