Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Thẻ: miễn lệ phí môn bài

Thêm 05 trường hợp được miễn lệ phí môn bài quy định tại Thông tư số 65/2020/TT-BTC

Thêm 05 trường hợp được miễn lệ phí môn bài quy định tại Thông tư số 65/2020/TT-BTC đã bổ sung thêm các trường hợp được miễn lệ phí môn bài theo Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 22/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài.

Đọc thêm...