Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Tag: nộp hồ sơ đăng ký thuế

Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế lần đầu

Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 đã sửa đổi, bổ sung theo hướng Luật hóa chi tiết địa điểm nộp hồ sơ giúp minh bạch hóa công tác đăng ký thuế, thực hiện thống nhất trong nội bộ cơ quan thuế và các cơ quan có liên quan. Đặc biệt là liên thông đăng ký kinh doanh giữa cơ quan thuế và cơ quan đăng ký kinh doanh

Đọc thêm...