Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Thẻ: quản lý rủi ro

Thông tin quản lý rủi ro trong lĩnh vực thuế được thu thập cả từ nước ngoài

Căn cứ vào danh sách người nộp thuế là cá nhân phân loại theo các mức rủi ro, cơ quan thuế áp dụng các biện pháp quản lý thuế phù hợp theo quy định. Đây là một trong những quy định tại Thông tư số 31/2021/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 17/5/2021 quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế. Thông tư có hiệu lực ngày 02/7/2021.

Đọc thêm...

Thông tư số 31/2021/TT-BTC ngày 17/05/2021 quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế

Thông tư 31/2021/TT-BTC quy định phân loại mức độ rủi ro Người nộp thuế trong các nghiệp vụ quản lý thuế theo 03 mức, gồm: Rủi ro cao; Rủi ro trung bình; Rủi ro thấp. Đối với quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế sẽ được áp dụng đối với từng nghiệp vụ quản lý thuế sẽ quy định cụ thể các biện pháp quản lý được áp dụng tương ứng với mức độ rủi ro, nhằm hướng tới nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý thuế và tính tuân thủ tự nguyện của người nộp thuế.

Đọc thêm...