Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Tag: Thay đổi thông tin đăng ký thuế

Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế

Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 đã sửa đổi, bổ sung theo hướng quy định thủ tục thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế. Đặc biệt là việc liên thông giải quyết hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế giữa cơ quan thuế và cơ quan đăng ký kinh doanh, giúp người nộp thuế nắm được quy định khi thay đổi thông tin đăng ký thuế

Đọc thêm...