Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Tag: thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế

Thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế

Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 bổ sung quy định về trả tiền lãi trường hợp việc chậm ban hành quyết định hoàn thuế do lỗi của cơ quan quản lý thuế với nguồn tiền trả lãi được chi từ ngân sách trung ương theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước nhằm tăng cường trách nhiệm giải quyết hồ sơ hoàn thuế đối với CQT, công chức thuế và bảo đảm quyền lợi cho NNT. Bỏ quy định về thời hạn kiểm tra sau hoàn thuế đối với hồ sơ hoàn thuế trước và các quy định về kiểm tra sau hoàn thuế sẽ được thực hiện theo cơ chế quản lý rủi ro của cơ quan thuế phù hợp với thực tiễn công tác quản lý thuế và lịch sử tuân thủ pháp luật của NNT

Đọc thêm...