Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Tag: tiền chập nộp

Thứ tự thanh toán tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt

Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 sửa đổi thứ tự thanh toán tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt theo hướng thống nhất quy định giữa các loại thuế do cơ quan thuế quản lý và các loại thuế do cơ quan hải quan quản lý, vẫn đảm bảo tính hiệu lực của pháp luật thuế và nguyên tắc có lợi cho người nộp thuế (giảm thiểu tiền chậm nộp phát sinh thêm)

Đọc thêm...