Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế

Thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế quy định tại Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14.

Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 bổ sung quy định mới về thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế theo phương thức quản lý rủi ro. Trình tự, thủ tục thanh tra, kiểm tra hoàn thuế được thực hiện thống nhất theo các trường hợp thanh tra, kiểm tra được quy định tại pháp luật quản lý thuế và pháp luật thanh tra bảo đảm tính thống nhất trong cách thức kiểm soát tính tuân thủ của NNT thông qua công tác thanh tra, kiểm tra thuế. Cụ thể:

Điều 77. Thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế

1. Cơ quan quản lý thuế thực hiện thanh tra, kiểm tra đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước theo nguyên tắc rủi ro trong quản lý thuế và trong thời hạn 05 năm kể từ ngày ban hành quyết định hoàn thuế.

2. Thủ tục, thẩm quyền, trách nhiệm thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lý thuế đối với hồ sơ hoàn thuế được thực hiện theo quy định của Luật này và Luật Thanh tra.”.

Chi cục Thuế Quận 1