Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Thời hạn nộp hồ sơ quyết toàn thuế TNCN đối với cá nhân trực tiếp quyết toán thuế

Thời hạn nộp hồ sơ quyết toàn thuế TNCN đối với cá nhân trực tiếp quyết toán thuế quy định tại Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14.

“Điều 44. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

…2. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm được quy định như sau:

b) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch đối với hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế;…”

Tại khoản 2 Điều 44 Luật sửa đổi Luật QLT số 38/2019/QH14 quy định lùi thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN đối với cá nhân trực tiếp quyết toán thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

Theo quy định hiện hành thì thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế của cá nhân trùng với thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân của doanh nghiệp, do đó, cơ quan thuế thường là chưa có đủ cơ sở dữ liệu của tổ chức chi trả để tra cứu khi xử lý hồ sơ quyết toán thuế của cá nhân, đặc biệt là các hồ sơ hoàn thuế. Do đó Luật mới đã quy định thời hạn quyết toán của cá nhân chậm hơn 01 tháng so với thời hạn quyết toán thuế TNCN của doanh nghiệp.

Chi cục Thuế Quận 1