Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Thông báo của Tổng cục Thuế về việc khuyến nghị các thành phần dữ liệu hoá đơn điện tử áp dụng theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính

Thông báo số 92/TB-TCT ngày 19/3/2021 của Tổng cục Thuế về việc khuyến nghị các thành phần dữ liệu hoá đơn điện tử áp dụng theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ và triển khai công cụ hỗ trợ người nộp thuế kiểm tra thông tin hoá đơn điện tử áp dụng theo khuyến nghị.

Theo đó, Tổng cục Thuế thông báo khuyến nghị các thành phần dữ liệu hóa đơn điện tử áp dụng theo Thông tư số 32/2021/TT-BTC, khuyến nghị không phải là quy định bắt buộc và không phải là cơ sở để loại trừ các hóa đơn điện tử được lập không theo khuyến nghị. Trên cơ sở đó, Tổng cục Thuế triển khai công cụ hỗ trợ người nộp thuế kiểm tra thông tin đối với các hóa đơn điện tử. Công cụ này được tích hợp vào trang web tra cứu hóa đơn đang triển khai của Tổng cục Thuế tại địa chỉ http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn. Thời gian chính thức cung cấp công cụ tại địa chỉ nêu trên sau 30 ngày kể từ ngày Tổng cục Thuế ban hành thông báo này.

Tải nội dung tại đây