Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Thông báo chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT từ tháng sang quý

Kính gửi: Quý Doanh nghiệp

Chi cục Thuế Quận 1 thông báo nhắc nhở đến Quý doanh nghiệp thời hạn nộp Thông báo chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT từ Tháng sang Quý :

Căn cứ Điều 9 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế (hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/12/2020)

“…

2. Người nộp thuế có trách nhiệm tự xác định thuộc đối tượng khai thuế theo quý để thực hiện khai thuế theo quy định.

a) Người nộp thuế đáp ứng tiêu chí khai thuế theo quý được lựa chọn khai thuế theo tháng hoặc quý ổn định trọn năm dương lịch.

b) Trường hợp người nộp thuế đang thực hiện khai thuế theo tháng nếu đủ điều kiện khai thuế theo quý và lựa chọn chuyển sang khai thuế theo quý thì gửi văn bản đề nghị quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này đề nghị thay đổi kỳ tính thuế đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là 31 tháng 01 của năm bắt đầu khai thuế theo quý, Nếu sau thời hạn này người nộp thuế không gửi văn bản đến cơ quan thuế thì người nộp thuế tiếp tục thực hiện khai thuế theo tháng ổn định trọn năm dương lịch.

…”

Quý doanh nghiệp đang thực hiện khai thuế theo tháng lựa chọn chuyển sang khai thuế theo quý vui lòng nộp Thông báo chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT từ Tháng sang Quý theo mẫu 01/ĐK-TĐKTT (Ban hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP) đến Chi cục Thuế Quận 1 chậm nhất ngày 31/01/2021.

Hiện nay, mẫu 01/ĐK-TĐKTT chưa được ban hành, do đó, quý doanh nghiệp vui lòng tham khảo mẫu tương tự mẫu số 07/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính.

Trân trọng./.”