Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế trong việc tiếp nhận hồ sơ khai thuế

Trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế trong việc tiếp nhận hồ sơ khai thuế quy định tại Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14.

Điều 35 Luật Quản lý thuế hiện hành quy định cụ thể việc tiếp nhận hồ sơ khai thuế qua các hình thức nhận trực tiếp tại cơ quan quản lý thuế, nhận qua đường bưu chính và nhận hồ sơ điện tử; tuy nhiên chưa hướng dẫn rõ thế nào là “hồ sơ khai thuế chưa đầy đủ theo quy định” phải thông báo cho người nộp thuế để hoàn chỉnh hồ sơ.

Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung theo hướng: Quy định nguyên tắc tiếp nhận hồ sơ khai thuế qua các hình thức nhận trực tiếp tại cơ quan quản lý thuế, nhận qua đường bưu chính và nhận hồ sơ điện tử; Quy định rõ phải thông báo cho người nộp thuế hoàn chỉnh lại đối với “hồ sơ không hợp pháp, không đầy đủ, không đúng mẫu quy định”. Cụ thể:         

Điều 48. Trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế trong việc tiếp nhận hồ sơ khai thuế

1. Cơ quan quản lý thuế tiếp nhận hồ sơ khai thuế của người nộp thuế qua các hình thức sau đây:

a) Nhận hồ sơ trực tiếp tại cơ quan quản lý thuế;

b) Nhận hồ sơ gửi qua đường bưu chính;

c) Nhận hồ sơ điện tử qua cổng giao dịch điện tử của cơ quan quản lý thuế.

2. Cơ quan quản lý thuế tiếp nhận hồ sơ khai thuế thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ khai thuế; trường hợp hồ sơ không hợp pháp, không đầy đủ, không đúng mẫu quy định thì thông báo cho người nộp thuế trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Chi cục Thuế Quận 1