Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Về việc triển khai, vận  hành hóa đơn, chứng từ điện tử

Kính gửi: Người nộp thuế sử dụng chứng từ điện tử trên địa bàn Quận 1

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/06/2019 của Quốc hội và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ;

Căn cứ Thông tư số 23/2021/TT-BTC ngày 30/03/2021 của Bộ Tài Chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng  tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá;

Căn cứ Quyết định số 568/QĐ-TCT ngày 25/04/2022 của Tổng cục Thuế ban hành Quy trình Quản lý tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá sản xuất để tiêu thụ trong nước;

Căn cứ công văn số 2121/TCT-TVQT ngày 20/06/2022 của Tổng cục Thuế về việc giới thiệu một số nội dung của Quy trình Quản lý tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá sản xuất để tiêu thụ trong nước.

Căn cứ công văn số 2455/TCT-DNNCN  ngày 12/7/2022 của Tổng cục Thuế về việc triển khai, vận hành hóa đơn, chứng từ điện tử.

Để kịp thời hỗ  trợ doanh nghiệp trong quá trình triển khai áp dụng chứng từ điện tử, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã có công văn 7562/CTTPHCM-TTHT và công văn số 7563/CTTPHCM-TTHT ngày 29/06/2022,

Chi cục Thuế Quận 1 hướng dẫn cụ thể như sau:

  1. Về việc duy trì hoạt động của Trung tâm ĐHTK HĐĐT tại Tổng cục và các Cục Thuế.

Trung tâm ĐHTK HĐĐT tại Tổng cục và các Cục Thuế tiếp tục duy trì , để kịp thời hỗ trợ cho các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh có khó khăn, vướng mắc trong thực hiện hóa đơn điện tử để không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế.

  • Về việc sử dụng biên lai điện tử

Theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP thì từ 01/7/2022 các tổ chức có thể sử dụng biên lai điện tử, tuy nhiên Tổng cục Thuế đang trong quá trình xây dựng định dạng chuẩn dự liệu biên lai điện tử và quy trình thực hiện. Do đó, trong thời gian chưa có hướng dẫn của Tổng cục Thuế thì các tổ chức (bao gồm cả  tổ chức UNTT) vẫn tiếp tục sử dụng biên lai giấy đặt in, tự in, mua của cơ quan thuế hoặc biên lai điện tử theo thông tư số 32/2011/TT-BTC

  • Về việc sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử

Theo quy định tại Điều 33 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP thì tổ chức khấu trừ khi sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử không bắt buộc phải đăng ký thuế, thông báo phát hành, chuyển dữ liệu điện tử đến CQT, tổ chức khấu trừ tự xây dựng hệ thống phần mềm để sử dụng chứng từ điện tử đảm bảo các nội dung bắt buộc theo quy định tại khoản 1 Điều 32 Nghị định 123/2020/NĐ-CP. Trong thời gian chưa kịp triển khai chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử, tổ chức (bao gồm cả cơ quan thuế), doanh nghiệp có thể sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN theo hình thức tự phát hành. Từ 01/7/2022, cơ quan thuế không tiếp tục bán chứng từ khấu trừ thuế TNCN do cơ quan thuế đặt in đối với trường hợp đang còn tồn chứng từ khấu trừ mua cua cơ quan thuế thì tiếp tục sử dụng và thực hiện báo cáo theo quy định.

  • Tem điện tử

Để kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình sử dụng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá thao quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC. Cục Thuế TP Hồ Chí Minh hướng dẫn các tổ chức, cá nhân (TCCN) sản xuất rượu, thuốc lá để tiêu thụ trong nước thuộc đối tượng quy định tại Điều 2 Thông tư số 23/2021/TT-BTC, thực hiện như sau:

  • Đăng ký sử dụng tem điện tử (TĐT) cho các sản phẩm rượu, thuốc lá sản xuất tiêu thụ trong nước:

TCCN đăng ký qua Cổng thông ti điện tử của cơ quan thuế (eTax) theo Mẫu số 01/TEM ban hành theo Phụ lục 03 Thông tư 23/2021/TT-BTC ngày 30/3/2021 của Bộ Tài chính, cơ quan thuế sẽ ra thông báo chấp thuận hay không chấp thuận việc đăng ký sử dụng TĐT theo mẫu số 02/TB/TEM và gửi đến TCCN. (đính kèm tài liệu các bước sử dụng tem)

  • Trường hợp TCCN có kế hoạch mua/mua bổ sung tem điện tử

TCCN đăng ký qua Cổng thông ti điện tử của cơ quan thuế (eTax) theo Mẫu số 02/TEM ban hành theo Phụ lục 03 Thông tư 23/2021/TT-BTC ngày 30/3/2021 của Bộ Tài chính, cơ quan thuế sẽ ra thông báo chấp thuận hay không chấp thuận việc đăng ký sử dụng TĐT theo mẫu số 02/TB/TEM và gửi đến TCCN

  • Đăng ký mua TĐT tại cơ quan thuế

Từ ngày 01/7/2022, căn cứ giá bán TĐT tại Thông báo phát hành của tem điện tử thuốc lá số 2276/TCT-TVQT, Thông báo phát hành tem điện tử rượu số 2275.TCT-TVQT của Tổng cục Thuế ngày 28/6/2022, cơ quan thuế sẽ bán TĐT cho TCCN

TCCN đăng ký mua qua Cổng thông ti điện tử của cơ quan thuế (eTax) theo Mẫu số 01/TEM ban hành theo Phụ lục 03 Thông tư 23/2021/TT-BTC ngày 30/3/2021 của Bộ Tài chính, cơ quan thuế sẽ ra thông báo chấp thuận hay không chấp thuận đề nghị mua tem điện tử thuốc lá, tem điện tử rượu  theo mẫu  02/TB/TEM và gửi đến TCCN

Cơ quan thuế lập hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và giao tem sau khi TCCN đã nộp tiền mua tem điện tử vào tài khoản của cơ quan thuế tại Kho bạc Nhà nước

  • Quản lý và tra cứu dữ liệu tem điện tử

Để quản lý và tra cứu dữ liệu TĐT, TCCN tải App eTax mobile trên App Store hoặc CH Play của điện thoại/máy tính bảng. Khi sử dụng tem, TCCN xuất cho bộ phận sản xuất, thủ kho của TCCN vào App eTax mobile để quét mã Qrcode gắn trên thùng tem, Block tem, dữ liệu được truyền về Hệ thống quản lý TĐT. (tải tài liệu đính kèm)

Hệ thống QLTĐT tự động cập nhật, kiểm soát, thông báo cho TCCN và cơ quan thuế tình trạng xuất tem cho bộ phận sản xuất, số lượng tem còn tồn tại kho của TCCN

Chi cục Thuế Quận 1 thông báo đến tổ chức, cá nhân  được biệt và thực hiện.

Trân trọng.